نوشته‌ها

نورولیدرشیپ و مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر

مدیریت منابع انسانی در عصر حاضر ۵ هدف عمده را دنبال می کند:

 1. شناسایی استعدادهای شغلی
 2. اشتغال کارکنان
 3. حفظ استعدادهای شغلی
 4. تنظیم اهداف
 5. آموزش

بسیاری از نظریه پردازان  مدیریت و رهبری سازمانی معتقد هستند که مدیریت منابع انسانی نیاز به تغییر و تحول دارد. اما چگونه؟

8

نوروساینس با بهره گیری از یافته هایش و ابزارهایی که در اختیار می دهد، می تواند کلید اصلی کمک به رشد و توسعه مدیریت منابع انسانی باشد. نورولیدرشیپ به اشکال مختلف می تواند در خدمت مدیریت منابع انسانی باشد.

 1. طراحی و ارائه سیستم های استعدادیابی شغلی، گزینش و جابجایی نیروی انسانی بر مبنای دانشی که از کارکرد مغز و توانایی ها و استعدادهای فردی به دست می دهد.
 2. طراحی و ارائه برنامه های آموزشی موثرتر بر مبنای دانشی که از چگونگی یادگیری مغز، نیازها، خواسته ها، واکنش ها و رفتارهای هیجانی پرسنل و شرایط مختلف شغلی به دست میدهد.
 3. طراحی و به کار گیری بهینه سیستم های انگیزشی بر مبنای دانشی که از واکنش مغز نسبت به پاداش و تنبیه در اختیار قرار می دهد.
 4. تسهیل فرایند تغییر و جابجایی در سازمان ها بر مبنای دانش درباره واکنش های مغز نسبت به تهدیدها و فرصت ها.
 5. ارائه الگوهای شغلی بهینه و موثرتر بر مبنای دانش و اطلاعاتی که از سبک های غلط شغلی نظیر تکالیف چندگانه شغلی، ساعات کاری طولانی و .. در اختیار قرار می دهد.
 6. تعیین اهداف شغلی و سازمانی بر مبنای دانشی که از استعدادیابی، توانایی ها و مهارت های کارکنان به دست می دهد.
 7. تعیین الگوهای تیم های کاری از طریق دانشی که بر مبنای تاثیرگذاری عملکرد مغز بر رفتار افراد در محیط های کاری انفرادی و گروهی و واکنش های رفتاری و هیجانی آن ها در اختیار می نهد.
 8. تغییر نگرش نسبت به شغل و کار بویژه نسبت به این موضوع که چگونه با یکدیگر کار کنیم و چگونه با پرسنل کارمندان رده های پایین تر برخورد کنیم (سبک مدیریت) تا محیط شغلی و کارمندانی موثرتر، با انگیزه تر، شادتر ، خلاق تر و موفق تر داشته باشیم.