نوشته‌ها

نورومارکتینگ و پیش بینی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی

تبلیغات تلویزیونی موثر، باعث فراخواندن الگوهای منحصر به فردی از فعالیت مغزی می شوند. بررسی های صورت گرفته با استفاده تکنولوژی های علوم اعصاب در نورومارکتینگ نظیر EEG، اسکن های fMRI و… می توانند تا ۸۲ درصد میزان اثربخشی تبلیغات تلویزیونی را پیش بینی کنند؛ چیزی بیش از انچه که متخصصین بازاریابی تصور می کنند. اگر شما نحوه تاثیرگذاری تبلیغات تلویزیونی بر فعالیت مغز را بدانید، می توانید تعیین کنید که تبلیغات تلویزیونی شما اعم از عناصر گرافیکی و خط سیر داستانِ تبلیغاتی محصولتان، چه تاثیری بر مشتریانتان بگذارند.

neurobiz

واقعیت این است که عناصر مورد استفاده در تبلیغات شامل رنگ، کاراکترها، چیدمان، خط داستانی و نظایر آن از اهمیت بالایی در این فرایند برخوردار هستند. نورومارکتینگ با استفاده از ابزارهایش می تواند با تحلیل این عناصر، تعیین کند یک تبلیغ چه تاثیری بر مغز داشته است؛ توجه به تبلیغات، احساس و هیجان مشتری هنگام دیدن تبلیغ، تلاش برای به یاد سپردن آن و…