کارگاه های نوربیز

کارگاه های آموزشی

دوره های آموزشی نورومارکتینگ کاربردی

نورولیدرشیپ، رهبری سازمانی، مدیریت منابع انسانی

نام کارگاهسرفصلگواهینامه و مدرکجامعه هدفمدرسینزمان برگزاریمکان برگزاریتوضیحات بیشتر
کارگاه ۱سرفصل یکگواهی یکجامعه یکاستاد یکزمان یکمکان یک
توضیحات بیشتر
کارگاه ۲سرفصل دوگواهی دوجامعه دواستاد دوزمان دومکان دو
توضیحات بیشتر