photodune-835454-after-negotiations-m-300x200

کار گروهی و تاثیر بر دیگران

نظریه های رهبری سازمانی، از همان ابتدا بر قدرت رهبری و نحوه تاثیر آن تمرکز داشته اند؛ قدرت به عنوان «یک توانایی فردی برای تاثیرگذاری بر فرد دیگر به منظور دستیابی به نتایج مطلوب» تعریف شده است و تاثیرگذاری به عنوان«اثر اعمال یک فرد بر نگرش ها، ارزشها، باورها و اعمال دیگران». مهمترین منبع برای بررسی قدرت و تاثیرگذاری یک فرد بر دیگران کار گروهی و تشریک مساعی می باشد. یافتن دلیل اینکه چرا افراد به گروه های مختلف می پیوندند و چرا آن ها شبیه همگروه های خود رفتار می کنند، مورد توجه نظریه پردازان مدیریت و رهبری سازمانی بوده است.

در طول سال ها، پژوهش ها و مطالعات در این زمینه، بر مدل های رفتاری انگیزش معطوف بودند و از این منظر به چرایی شکل گیری تیم های کاری پرداخته می شد. علوم اعصاب شناختی با در نظر گرفتن دامنه نسبتا وسیعی از رفتارهای رهبری و مدیریتی، تمرکز خود را بر این اصل ساده متمرکز نمود که مغز«کارکردی عمیقا اجتماعی» دارد؛ از این دیدگاه، علوم اعصاب شناختیِ اجتماعی معتقد است که «احساس تعلق» که در هرم سلسله نیازهای مازلو در میانه هرم قرار دارد، در جایگاه درستی قرارنگرفته است و باید به عنوان نیازی اساسی تر در طبقات اول قرارگیرد. این مساله اهمیت گروه های اجتماعی را بیشتر نشان میدهد. علوم اعصاب شناختی معتقد است که آشفتگی در محیط های اجتماعی تاثیرات عمیقی بر عملکرد فردی و تفکر سطح بالای فردی دارد. بر همین مبنا نورولیدرشیپ با بهره گیری از تکنیک های علوم اعصاب شناختی به بررسی تاثیر شرایط خاص محیط های کاری بر مولفه هایی نظیر خلاقیت و نواوری، توانایی تفکر، تصمیم گیری و حل مساله می پردازد.

NeuroLeadership Aspect 3- Team Work

یکی دیگر از مولفه های مهم در در ادبیات رهبری و مدیریت، نقش موثر آگاهی اجتماعی در درک دیگران می باشد؛ احساس همدلی و توان «از دریچه چشم دیگران به مسائل نگریستن» در شکل گیری آگاهی اجتماعی، اهمیت بالایی دارند. از منظر علوم اعصاب شناختی، پدیده ای به نام «نورون های آینه ای» نقش مهم در یادگیری و تقلید از رفتارها و اعمالی دارد که توسط دیگران انجام شده و ما مشاهده گر آن هستیم. اين نورون ها نشان مي دهند که مغز چگونه فعاليتي را که ما انسان ها مشاهده مي کنيم در خود ثبت مي نمايد و انجام آن فعاليت را در همان لحظه يا در آينده آسان مي سازد. نقش اين نورون ها آن است که، در تعاملات اجتماعي، عمل فرد مشاهده کننده را با عمل فرد مورد مشاهده مطابقت مي دهد و از اين طريق به فرد مشاهده کننده کمک مي کند تا از طريق همسو نمودن رفتار خود با رفتار فرد مورد مشاهده آن رفتار را بفهمد. این مساله نه تنها شامل رفتارهای دیگران است، بلکه شامل مشاهده عواطف و احساساتی است که به شکل صوری بروز پیدا می کند.

نورون های آینه ای نقش مهمی در آگاهی اجتماعی ما ایفا می کنند. علوم اعصاب شناختی با بررسی نحوه عملکرد نورون های آینه ای به درک روشن تر رفتارهای کارکنان، واکنش ها و احساسات آن ها در تیم های کاری و نحوه عملکرد آن ها می پردازند. درک عملکرد نورون های آینه ای منجر به درک و تفسیر عمیق تر و همچنین تسهیل در ابراز بیانات صوری، زبان بدن، آهنگ کلام و سایر ابرازات اجتماعی می شود که اجازه میدهد رهبران و مدیران سازمان ها بر دیگران تاثیربگذارند؛ توانایی انطباق دیگران با شرایط، توانایی قبولاندن نظرات خود به دیگران، توانایی دستور دادن و مانند آن، نمونه هایی از این دست هستند. بدین ترتیب علوم اعصاب شناختی به بررسی شیوه های شکل گیری گروه های کاری، نحوه تعاملات بین فردی در محیط های شغلی و افزایش توانایی افراد برای درک و تعامل سازنده تر عمل می کند.

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *